Powered By MCMS v2.6
 

شرایط استفاده از تیکِ نیک


 
شرایط استفاده از تیکِ نیک
 

1- تیکِ نیک از طریق وب سایت http://www.tikenik.ir/ و همچنین اپلیکیشن های موبایل اندروید و IOS در دسترس کاربران قرار دارد.

2- تیکِ نیک بستری برای خلق مشترک ارزش و حمایت از کمپین های اجتماعی می باشد.

3- دو نوع کمپین در تیکِ نیک فعال می شود:

    1-3- کمپین های ترویجی: این کمپین ها برای افزایش آگاهی، ترویج رفتارهای خوب و ترویج مسئولیت اجتماعی در جامعه تعریف می شوند و از طریق تیکِ نیک اطلاع رسانی می شوند.

    2-3- کمپین های خیرخواهانه: این کمپین ها با همکاری NGOها و خیریه های معتبر در بازه زمانی مشخصی با هدف مشخصی تعریف می گردد و از طریق تیکِ نیک اطلاع رسانی می شوند.

4- علاوه بر کمپین ها، در تیکِ نیک فعالیت هایی برای حمایت از کمپین ها تعریف میگردد:

    1-4- فعالیت های ترویجی: فعالیت هایی نظیر به اشتراک گذاری کمپین، خواندن متن، مشاهده کلیپ، بیان نظرات، شرکت در نظرسنجی و ... برای کمپین های ترویجی فعال خواهد شد.

    2-4- فعالیت های خیرخواهانه: فعالیت هایی نظیر حمایت مالی (دونیشن) برای کمپین های خیرخواهانه فعال خواهد شد. در بعضی از فعالیت ها نیز برندها در راستای مسئولیت اجتماعی خود مشارکت خواهند نمود.

5- کاربران می توانند پس از ثبت نام، کمپین دلخواه خود را انتخاب و از طریق فعالیت ها به کمپین مربوطه بپیوندند.

6- در ازای مشارکت کاربران امتیاز(نیکوین) دریافت نموده و در قرعه کشی ها و دریافت جوایز شرکت می کنند.

7- تیکِ نیک صرفا با موسسه ها و خیریه ها و NGOهای رسمی با شماره ثبت مشخص همکاری می کند. همچنین تا حد امکان سعی می شود سوابق موسسه و نتایج حاصل از اجرای کمپین ها اطلاع رسانی گردد. با این وجود تیکِ نیک مسئولیت فعالیت های اشخاص و سازمان های مربوطه را بر عهده نمی گیرد.

8- پس از پایان مدت کمپین خیرخواهانه، مبلغ جمع آوری شده به صورت کامل در اختیار NGO یا خیریه قرار میگیرد.

9- جهت شفافیت نتایج حاصل از کمپین ها به کاربران گزارش خواهد شد.